موفقیت شما
هدف ما است

هدف ما در Startup Valley این است تا بالای تشبثاتی که از برنامه های ما فارغ میگردند منحیث همکار موفقیت آنها افتخار نماییم. ما با تعدادی از تشبثات نو آغاز که در مراحل ابتدایی و پیشرفت تشبث خویش قرار داشتند کار کرده ایم که این تشبثات فعلاً مشغول فعالیت در بازار بوده و دارای عواید پایدار می باشند. با در نظرداشت داستان های موفق خود ، Startup Valley توانسته است تا یک تغیر مثبت را در جامعه ایجاد نماید.

در انقلاب تشبثات نوآغاز افغانستان سهم بگیرید!

آیا شما مفکوره تجارتی و تعهد به شروع یک شرکت را دارید؟ آیا شما قبلاً فعالیت های شرکت تان را شروع کرده و در جستجوی بعضی حمایت های عملی جهت رشد شرکت تان می باشید؟

هم اکنون درخواست دهید

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان