مؤسسین
و شرکا

Startup Valley توسط شرکت خدمات مسلکی اغیز بناء گذاشته شده، اغیز یکی از نهادهای دست اول در عرصه انکشاف ایکوسیستم کار آفرینی در افغانستان میباشد. انکشاف Startup Valley  از طرف اداره انکشاف بین الملی ایالات متحده امریکا (USAID) تمویل گردیده است. هدف ما از ایجاد Startup Valley رشد اقتصادی افغانستان ازطریق آوردن انقلاب تشبثات نو آغاز در آفغانستان میباشد.

حمایت کننده

انکشاف Startup Valley  به همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در دست گرفته شده است. حمایت مالی این پروژه از طریق  بخش خانمهای در اقتصاد برنامه پروموت صورت میگیرد. این پروژه در همکاری با بخش انکشاف سکتور خصوصی برنامه خانمها در اقتصاد پروموت اجراء میگردد.

Visit Website

مؤسس

Startup Valley یک بخش کاری شرکت خدمات مسلکی اغیز . میباشد. اغیز شرکت پیشتاز در عرصه رشد کارآفرینی در افغانستان بوده و برنامه های متعددی را در این رستا به پیش میبرد. Startup Valley  یک از یخش های برنامه بزرگ انقلاب تشبثات نو آغاز افغانستان است که از طرف شرکت اغیز عملی میگردد.

Visit website

در انقلاب تشبثات نوپای افغانستان سهم بگیرید!

آیا شما مفکوره تجارتی و تعهد به شروع یک شرکت را دارید؟ آیا شما قبلاً فعالیت های شرکت تان را شروع کرده و در جستجوی بعضی حمایت های عملی جهت رشد شرکت تان می باشید؟

هم اکنون درخواست دهید

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان