با ما بمانید تا
با ما بنشینید تا یک گیلاس چای/ قهوه عالی را با هم بنوشیم

آدرس

خانه شماره 64، کوچه 3 ف ، سرک 13 وزیر اکبر خان کابل - افغانستان

Phone: +93 797 01 60 60

Web: http://www.startupvalley.af

ما شما را چگونه کمک کرده می توانیم؟

(نام شما (لازم است

(ایمیل آدرس شما (لازم است

موضوع

پیام شما

در انقلاب تشبثات نو آغاز افغانستان سهم بگیرید!

آیا شما مفکوره تجارتی و تعهد به شروع یک شرکت را دارید؟ آیا شما قبلاً فعالیت های شرکت تان را شروع کرده و در جستجوی بعضی حمایت های عملی جهت رشد شرکت تان می باشید؟

هم اکنون درخواست دهید

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان