به Startup Valley
خوش آمدید

Valley یک مرکز آموزشی برای فراهم آوری حمایت همه جانبه به متشبثینی است که مفکوره ای برای آغاز تشبث داشته و یا می خواهند تشبث موجوده خود را رونق بخشند.
با آگاهی کاملی که ما از چالش های موجود فراروی تشبثات در مراحل ابتدائی و رشد شان داریم، مجموعه یی از خدمات و راه حل های جامعی را برای تشبثاتی نو آغاز انکشاف داده ایم.

ما کارآفرینان را آموزش و انکشاف داده، روی آنها سرمایگذاری نموده و آنها را باهمدیگر وصل می کنیم.

اگر ذهن شما فقط به حول یک مفکوره می چرخد و یا اگر هدف رشد تشبث نوآغاز خود را دارید، از رهنمایی تا فراهم آوری تکنالوژی و سهولت هایی همچون مکان و وسایل دفتر، انترنت، و سایر مواد مورد نیاز برای پیشبرد تشبث شما می تواند در اینجا تهیه گردد. ما متعهد به فراهم آوری حمایت های درازمدتی هستیم که شما برای آغاز و رشد یک تشبث تداوم پذیر در افغانستان نیاز دارید.

برنامه های ما

تیم ما

Startup Valley، مجموعه دستاوردهای فکری تیمی از متشبثین موفق که رمز توسعه تشبث را آموخته اند، می باشد. ما این درس ها را از طریق آزمایش ، تجربه و گاهی هم شکست فرا گرفته ایم. ما می دانیم که چه چیزی باعث شکست یک تشبث میگردد و چی کاری کمک می کند تا یک تشبث بعد از شکست، دوباره به پای خود بایستد.

مؤسسین و شرکا

ما در همکاری با نهاد های معتبر تجارتی، متشبثین ملی و بین المللی، گام های بیشتری خواهیم برداشت تا مطمئن شویم که بودجه و تجربه تجارتی محدود شما در آغاز تجارت، چانس شما را در دستیابی به اهداف تجاری تان متاثر نسازد. ما مرکزی را ایجاد نموده ایم که عنصر موفقیت در تشبث را زیر سقف آن بدست خواهید آورد.

مؤسسین و شرکا

در انقلاب تشبثات آغاز افغانستان سهم بگیرید!

آیا شما مفکوره تجارتی و تعهد به شروع یک شرکت را دارید؟ آیا شما قبلاً فعالیت های شرکت تان را شروع کرده و در جستجوی بعضی حمایت های عملی جهت رشد شرکت تان می باشید؟

هم اکنون درخواست دهید

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان