درخواست خویش را
برای اشتراک در برنامه دلخواه تان ارسال نمایید

ما به این مسئله باور داریم که عموماً بزرگترین دلیل در عقب شکست تشبثات ترس از شکست است که کار آفرینان را از تلاش در مرحله اول باز می دارد. اجازه دهید شما را از این چالش بیرون کنیم به خاطر اینکه ما به طور قابل ملاحظه چانس شکست شما را کاهش می دهیم در حالی که به طور چشمگیری توانایی های شما را جهت رشد و موفقیت حتی در حالت مواجه بودن با شکست، تقویت می نماییم. آنچه که شما در کُل به آن نیاز دارید یک مفکوره ابتکاری و اندکی اعتماد بالای ما، می باشد!

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان