تشبث تان
را رشد دهید

این برنامه برای تشبثات نو آغاز که با ظرفیت قابل ملاحظه ای برای رشد آغاز یافته اند قابل دسترس می باشد. تشبثات توسعه یافته ای که قصد دارند درخواست های خویش برای اشتراک در این برنامه ارسال نمایند باید دارای تیم دو نفری یا بیشتر از آن باشند و از قبل تعداد محدودی مشتری داشته باشند. به عبارت دیگر، این برنامه برای تشبثات نو آغازی می باشد که از مراحل ابتدایی فعالیت خود عبور کرده اند.

تشبث نو آغاز موجوده تان را رشد دهید

این برنامه برای آن تعداد از تشبثات نو آغاز طراحی شده است که از مراحل ابتدایی فعالیت های خود عبور کرده و در جستجوی مشتری برای محصولات خویش می باشند. ما، از طریق ارائه رهنمایی و مشوره دهی، به چنین تشبثات کمک می کنیم تا با استفاده از میتود های پیشرفته فروشات و بازاریابی در تجارت شان رشد نمایند. برعلاوه، مدیریت جریان پول نقد، دسترسی به بازارها، دسترسی به قوای کاری مستعد، و دسترسی به سرمایه گذاران بالقوه، بخشی از این برنامه می باشد.

رهنمایی و مشوره دهی

جلسات رهنمایی و مشوره دهی مطابق به نیازهای جداگانه هر تشبث نو آغاز در نظر گرفته شده است؛ که موضوعاتی همچو فروشات و بازاریابی، همکاری های استراتیژیک، مدیریت جریان پول نقد، منابع بشری تشبث نو آغاز و مجراهای توزیع محصولات را پوشش خواهد داد.

دفتر رشد شما

تشبثات نو آغاز، با داشتن سرمایه محدود جهت سرمایه گذاری بالای تجهیزات لازم و تنظیم یک دفتر کاری با مشکل بزرگ مواجه می باشند. Startup Valley بحیث یک مکان مناسب، دسترسی به اکثریت تجهیزات، و وسایل ضروری و یک محیط مملو از شور و شوق و مفکوره های ابتکاری، را برای شما فراهم می نماید.

تسهیلات ما

در انقلاب تشبثات نوآغاز افغانستان سهم بگیرید!

آیا شما مفکوره تجارتی و تعهد به شروع یک شرکت را دارید؟ آیا شما قبلاً فعالیت های شرکت تان را شروع کرده و در جستجوی بعضی حمایت های عملی جهت رشد شرکت تان می باشید؟

هم اکنون درخواست دهید

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان