تشبث تان
را آغاز کنید

برنامه Lean Start بر اساس روش Lean Startup می باشد. این برنامه یک برنامه عملی بیست و سه جلسه یی (10 هفته) می باشد که دو بار در جریان سال در موسم بهار و خزان دایر می گردد. Lean Start ، با استفاده از روش های عملی به شما می آموزد که چگونه یک تشبث پایدار را بنیان گذاری کنید.

فقط در حد یک مفکوره

شما می توانید سفر تشبث رویایی تان را فقط با داشتن یک مفکوره آغاز نمایید. LeanStart یک برنامه عملی 23 جلسه یی (10 هفته)  می باشد که در جریان یک سال دو بار در مرکز Startup Valley دایر می گردد. شما آموزش های عملی و تجربوی در مورد چگونگی شروع تشبث رویایی تان، را کسب خواهید کرد.

نیاز به پلان تجارتی ندارید

برای شروع سفر تشبث نو آغاز تان با LeanStart، شما به پلان تجارتی نیاز ندارید. عوامل مهم عبارت از نقاط قوت مفکوره شما، تعهد شما و پایداری محصولات تجارتی شما در بازار می باشند. ما به شما کمک می کنیم تا تشبث خویش را با انجام فعالیت های ساده، سریع و عملی آغاز نمایید.

آموزش جامع

در این بخش، لکچر ها و جلسات مشورتی جامع و عملی برای تشبثات نو آغاز فراهم خواهد شد و به تعقیب آن، به تشبثات نو آغاز وظیفه سپرده شده و از آنها تقاضا خواهد شد تا وقت کافی را در خارج از دفتر Startup Valley سپری نموده و در مورد محصولات خویش با مشتریان، رقبا و شرکای تجاری صحبت نمایند. فعالیت های در نظر گرفته شده با استفاده از طرح مدیریت استراتیژیک Business Model Canvas و طرح انکشاف مشتری (Customer Development)، تکمیل خواهد شد.

این فقط یک آغاز است

تشبثات نوآغاز بعد از ساختن مودل تجارتی بهتری از برنامه LeanStart فارغ گردیده و بدین ترتیب تشبثات شان واجد شرایط لازم برای ورود به مرحله بعدی، یعنی برنامه LeanScale، میگردند.

در انقلاب تشبثات نوآغاز افغانستان سهم بگیرید!

آیا شما مفکوره تجارتی و تعهد به شروع یک شرکت را دارید؟ آیا شما قبلاً فعالیت های شرکت تان را شروع کرده و در جستجوی بعضی حمایت های عملی جهت رشد شرکت تان می باشید؟

هم اکنون درخواست دهید

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان