آموزش تشبث
در Startup Valley

Startup Valley، به متشبثین این توانایی را می دهد تا تشبثاتی شان را از طریق برنامه های ابتکاری که جهت توسعه فضای کار آفرینی در افغانستان طراحی شده ، آغاز و رشد دهند. ما برنامه های Lean Start و  Lean Scale را به اساس طرح جامعLean Startup Movement  به پیش میبریم.

تشبث تان را آغاز نمایید

این برنامه برای متشبثینی است که در مراحل ابتدایی کار خود قرار دارند، آنچه در این برنامه برای شما نیاز است (یک مفکوره ابتکاری و اندکی اعتماد بالای ما)، می باشد!

معلومات بیشتر

تشبث تان را رشد دهید

این برنامه زمینه آموزش رشد را برای مرحله بعدی تشبثات نو آغاز که قابلیت رشد چشمگیر را داشته باشند، فراهم می سازد.

معلومات بیشتر

مراحل Startup Valley

روند فوق العاده که دوره آموزشی برای تشبثات نوآغاز را از شروع الی رشد دنبال می کند.

در انقلاب تشبثات نوآغاز افغانستان سهم بگیرید!

آیا شما مفکوره تجارتی و تعهد به شروع یک شرکت را دارید؟ آیا شما قبلاً فعالیت های شرکت تان را شروع کرده و در جستجوی بعضی حمایت های عملی جهت رشد شرکت تان می باشید؟

هم اکنون درخواست دهید

آمد انقلاب تشبثات نو آغاز در افغانستان